Turkiye Cumhuriyeti Anayasasianayasa turk anayasasi 1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 12

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 12

İKİNCİ KISIM
Temel Haklar ve Ödevler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

I. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği
Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.