Turkiye Cumhuriyeti Anayasasianayasa turk anayasasi 1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 13

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 13

II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
(Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.