Turkiye Cumhuriyeti Anayasasianayasa turk anayasasi 1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 160

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 160

IV. Sayıştay
Sayıştay, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 09.11.2005 RG NO: 25998 KANUN NO: 5428/1)merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 09.11.2005 RG NO: 25998 KANUN NO: 5428/2)Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.

(MÜLGA FIKRA RGT: 22.05.2004 RG NO: 25469 KANUN NO: 5170/10)