Turkiye Cumhuriyeti Anayasasianayasa turk anayasasi 1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 175

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 175

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma:
(Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye       Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif       edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki       defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte       üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu       maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere       tabidir.
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek       üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen       Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı       bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen       Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade       edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte       iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli       görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.Halkoylamasına       sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede       yayımlanır.
Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi       için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu       olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin       kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın       değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını       da karara bağlar.
Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere       iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.