CMK Uzlaşma Tutanağında Belirlenen Ücretin Tevdi Mahallinin Belirlenmesi Dava Dilekçesi 2021

CMK Uzlaşma Tutanağında Belirlenen Ücretin Tevdi Mahallinin Belirlenmesi Dava Dilekçesi 2021

www.kocatepehukuk.com web sitesinden indirilmiştir.

Tevdi Mahalli Tayini Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ

İSTEYEN                 :     Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

Adres

KARŞI TARAF         :     Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU      :     Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığın 2021/X soruşturma numaralı dosyasına istinaden / /2021 tarihli “Uzlaşma Raporu”nda belirtilen ücretin tevdi edilecek mahallin tayini talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :

  1. Müvekkil hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın 2021/X soruşturma numaralı dosyasında Taksirli Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma fiili nedeniyle tahkikata başlanılmış suçun CMK kapsamında alternatif çözüm yolu olan uzlaşmaya tabii olması nedeniyle / /2021 tarihinde bağımsız uzlaştırmacı tayin edilmiştir.
  1. Uzlaşmanın tarafları bir araya gelerek uzlaşma noktasında iradelerini ortaya koymuşlar, müvekkilin 5.000,00 TL edimin ifası noktasında anlaşmışlardır. Ancak Uzlaşma Tutanağını imzalayan uzlaşmanın Müşteki konumunda bulunan Y, edimin ifasını kabul etmemiş temerrüde düşmüştür. Kişiye PTT yoluyla doğrudan adresine 5.000,00 TL nakdi olarak göndermemize rağmen yine edimi kabul etmekten kaçınmıştır. Buna ilişkin kayıt ve belgeler ekte sunulmuştur.
  1. Uzlaşma raporu kapsamında 5.000,00 TL’in temerrüde düşen alacaklı Y’e ödenmesi için TBK m.107 kapsamında tevdi mahalli talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                                  :     Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/X sayılı soruturma dosyası, / /2021 tarihli “Uzlaşma Raporu”, bilirkişi, keşif, tanık, yemin her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER              :     TBK. md. 107 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                    :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Alacaklının temerrüdü nedeniyle edimin ifasının yapılacağı tevdi mahallinin mahkemenizce belirlenerek tarafıma bildirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Talepte Bulunan
Adı ve Soyadı
İmza

EKLER                                         :

1.Uzlaşma Raporu

2.PTT dekontu

3.Vekaletname Sureti

Uzlaşma Tutanağına belirlenen miktar için tevdi yerinin belirlenmesi dilekçesinin WORD halini Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Uzlaşma neticesinde yatırılacak bedelin mahkeme aracılığıyla tevdi edilmesi talepli dava dilekçesi