yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/2394 E. 2021/7339 K.

Esas No:2021/2394
Karar No:2021/7339

K. Tarihi:

nın1. Ceza Dairesi         2021/2394 E.  ,  2021/7339 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜMLER :1)Sanık hakkında kasten yaralama suçundan mahkumiyete ilişkin; K**** *** Ceza Mahkemesinin 12/10/2017 gün ve 2015/113 Esas, 2017/261 Karar sayılı kararı
2) İstinaf başvurusunun esastan reddine dair; … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 27/03/2018 gün ve 2017/3202 Esas, 2018/469 Karar sayılı kararı

… Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 27/03/2018 gün ve 2017/3202 Esas, 2018/469 Karar sayılı kararının sanık müdafii tarafından CMK‘nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının beş yılın üzerinde olması nedeniyle temyize tabi olduğu ve sanığın 5237 sayılı TCK‘nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan vasıta ile işlediği eylemi sonucunda mağduru yüzünde sabit ize ve organlarından birinin işlevini yitirilmesine neden olacak şekilde yaraladığına ilişkin iddia ve kabule rağmen, ilk derecesi mahkemesince sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının TCK‘nin 87/2-b son maddesi uyarınca 8 yıla çıkartılması gerektiğinin gözetilmemesi hususunun Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesince aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından eleştiri konusu yapıldığı belirlenerek yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
Sanığın soruşturma aşamasında suç tarihinde mağdurla aynı düğünde

bulunduklarını, mağdurun sağa sola laf attığını görmesi üzerine olay çıkmasını engelleme maksadıyla mağdurun yanına oturduğunu, ancak mağduru sakinleştiremediğini ve mağdurun küfrederek kendisine vurmaya çalışması üzerine sinirlenerek mağdura vurduğunu savunduğu, mağdurun yakını olup olay sonrası mağduru hastaneye götüren tanık Z**** *** da mağdurun çok sarhoş olduğunu doğruladığı olayda, haksız tahrik hükümlerini düzenleyen 5237 sayılı TCK‘nin 29. maddesinin sanık lehine uygulanıp uygulanmayacağı hususunun karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 27/03/2018 gün ve 2017/3202 Esas, 2018/469 Karar sayılı hükmünün CMK‘nin 302/2. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK‘nin 304/1. maddesi gereğince ‘Kaman Asliye Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere’ Yargıtay C**** *** TEVDİİNE, 21.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.