yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/2463 E. 2021/7335 K.

Esas No:2021/2463
Karar No:2021/7335

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/2463 E.  ,  2021/7335 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : 1) Sanığın kasten yaralama suçundan mahkumiyetine,
hakaret ve tehdit suçlarından beraatine dair; … 20. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarih ve 2017/116 Esas, 2018/354 Karar sayılı kararı
2) Hakaret ve tehdit suçları yönünden katılan vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, kasten yaralama suçu yönünden sanık müdafiinin istinaf başvurusunun esastan reddine ve katılan vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurularak sanığın mahkumiyetine dair; …
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 25/03/2019 tarih ve 2018/1570 Esas, 2019/872 Karar sayılı kararı

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 25/03/2019 tarih ve 2018/1570 Esas, 2019/872 Karar sayılı kararının sanık müdafii ve katılan vekili tarafından 5271 sayılı CMK‘nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Katılan vekilinin sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair hükme ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;
Hakaret ve tehdit suçlarından verilen beraat kararlarının niteliği gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK‘nin 286/2-g maddesi uyarınca, on yıl veya daha az hapis cezasını

veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyizi mümkün olmadığından, katılan vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK‘nin 298/1. maddesi uyarınca REDDİNE,
2) Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik katılan vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurularak sanığın mahkumiyetine dair hükme ilişkin sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;
İlk derece mahkemesinin 5237 sayılı TCK‘nin 86/1, 86/3-a, 87/1-c-son, 29/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca hükmettiği “2 yıl 1 ay” hapis cezasına dair kararın, bölge adliye mahkemesince düzeltilerek sanığın TCK‘nin 86/1, 86/3-a, 87/1-c-son, 29/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca “2 yıl 9 ay 10 gün” hapis cezasına mahkum edilmiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK‘nin 286/2-b maddesi gereğince hükmün temyiz kanun yoluna tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin, ‘olayın sanığın kendi kendine küfürlü konuşmasını müştekinin üzerine alınması üzerine başladığı ve bu tartışmada müştekinin de hakaret ettiği anlaşıldığı’ gerekçesiyle uygulanmasına ve gerekçede de sanığın cezasından TCK‘nin 29 maddesi gereğince
(1/4) oranında indirim yapılmış olduğunun belirtilmesine karşın; hükmün esasını oluşturan kısa kararda TCK‘nin 29. maddesi gereğince
(1/3) oranında indirim uygulanmak suretiyle hüküm ile gerekçe arasında çelişkiye yol açılması,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin yerinde görülen temyiz istemlerinin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 25/03/2019 tarih ve 2018/1570 Esas, 2019/872 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün CMK‘nin 302/2. maddesi gereğince BOZULMASINA,
28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK‘nin 304/1. maddesi gereğince ‘dosyanın … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine, kararın bir örneğinin ise … 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere’ Yargıtay C**** *** TEVDİİNE, 21.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.