yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/3227 E. 2021/7123 K.

Esas No:2021/3227
Karar No:2021/7123

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/3227 E.  ,  2021/7123 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜMLER :1)Sanık … hakkında kasten yaralama, sanık … hakkında basit kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından mahkumiyete dair; Buldan Asliye Ceza Mahkemesinin 05/07/2018 gün ve 2017/21 Esas, 2018/309 Karar sayılı kararı
2)İstinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle sanıklar … ve Onur hakkında kasten yaralama suçundan mahkumiyete dair; … Bölge Adliye Mahkemesi
1. Ceza Dairesi’nin 13/02/2019 tarih ve 2018/3053 Esas, 2019/395 Karar sayılı kararı

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 13.02.2019 gün ve 2018/3053 Esas, 2019/395 Karar sayılı kararının sanık … müdafii, sanık … müdafii ve Bölge Adliye Mahkemesi C**** *** tarafından CMK‘nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
İlk derece mahkemesinin sanık … hakkında TCK‘nin 86/2, 35, 62, 52. maddeleri gereği verdiği 1000 TL adli para cezası ve sanık … hakkında TCK‘nin 86/1, 87/3, 53, 58. maddeleri gereği verdiği 3 yıl hapis cezasına dair kararların suç vasfına yönelik aleyhe istinaf başvurusu üzerine bölge adliye mahkemesince

kaldırılarak, sanıklar Onur ve …’in TCK‘nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 53. maddeleri gereği 6 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş olmaları nedeniyle 5271 sayılı CMK‘nin 286/2-b maddesi gereğince hükümlerin temyizi kabil kararlardan olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
Alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, sanıkların ek savunmasının istinabe yoluyla alınamayacağı gözetilmeden, 5271 sayılı CMK‘nin 196/2. maddesine aykırı şekilde yargılamaya devamla hüküm tesisi,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanık … müdafii, sanık … müdafii, Bölge Adliye Mahkemesi C**** ***nın yerinde görülen temyiz talebinin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 13.02.2019 gün ve 2018/3053 Esas, 2019/395 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün CMK‘nin 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA,
Dosyanın 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK‘nin 304/2. maddesi gereğince ‘… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine, gönderilmek üzere’ Yargıtay C**** *** TEVDİİNE, 19.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.