yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/7084 E. 2021/7346 K.

Esas No:2021/7084
Karar No:2021/7346

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/7084 E.  ,  2021/7346 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Bilecik C**** *** 14/03/2014 tarih ve 2014/399 Esas sayılı iddianamesinin anlatım kısmından sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da kamu davası açılmış olduğu, ancak bu suçtan hüküm tesis edilmediği anlaşılmış ise de; zamanaşımı müddeti içinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.
1) Sanık hakkında mağdur …’a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal ve …’ın misafiri olan arkadaşı mağdur …’e yönelik kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama suçlarından kamu davası açıldığı ve yapılan yargılama sonucunda atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verildiği, kabulün de bu şekilde olduğu, ancak hükmün esasını oluşturan kısa kararda her iki suçun da mağdur …’e yönelik olarak işlendiğinin belirtilmesi suretiyle hüküm ile gerekçe arasında çelişkiye yol açılması,
2) Sanığın üzerine atılı konut dokunulmazlığını ihlal suçunun 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK‘nin 253. maddesine göre uzlaşma kapsamına alınması ve 24.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK‘nin 253. maddesi gereğince mağdurun farklı olması durumunda uzlaşma yapılması gerektiği anlaşılmakla, sanık ile mağdur arasında 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK‘nin 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde yargılamaya devamla hüküm kurulması zorunluluğunun gözetilmemesi,

3)Kabul ve uygulamaya göre; kasti suçtan verilen hapis cezasına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK‘nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.