yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/7282 E. 2021/7349 K.

Esas No:2021/7282
Karar No:2021/7349

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/7282 E.  ,  2021/7349 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Sanık hakkında ‘Hakaret’ suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde;
a) Gerekçeli kararda uygulama maddesi olarak 5237 sayılı TCK‘nin 125/1. maddesi gösterilmesi gerekirken TCK‘nin 86/1. maddesinin gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak görüldüğünden,
b) Sanık hakkında kasti suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanmasına karar verilen hak yoksunlukları yönünden, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK‘nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmiş olması ve hükümden sonra 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK‘nin 53. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesine ‘ertelenen veya’ ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen ‘denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen’ ibarelerinin infaz aşamasında dikkate alınabileceği anlaşıldığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
2) Sanık hakkında ‘Kasten Yaralama’ suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

a) Müştekinin yaralanmasına ilişkin olarak Konya Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı tarafından düzenlenen 05/10/2015 tarihli raporda, ‘sol el 3.parmak PIP eklem seviyesinde orta falanks radial tarafta fissür’ mevcut olduğunun ve meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğunun belirtildiği, ancak kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisi hususunda bir değerlendirmeye yer verilmediği görülmekle; müştekide tespit edilen fissürün hayat fonksiyonlarına etki derecesinin belirlenmesi için en yakın A**** *** Şube Müdürlüğünden, TCK‘nin 86 ve 87. maddelerinde belirtilen ölçütlere uygun adli raporunun aldırılarak, kırığın derecesine göre sanık hakkında TCK‘nin 86/1 ve 86/3-a maddeleri uyarınca hükmolunan hapis cezasının
(sanığa ek savunma verilerek) TCK‘nin 87/3. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, eksik kovuşturma ile hüküm kurularak sanık hakkında eksik ceza tayini,
Kabul ve uygulamaya göre;
b) Kasti suçtan verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK‘nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK‘un 326/son maddesi gereğince sanığın kazanılmış haklarının korunmasına, 21/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.