yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/7459 E. 2021/7351 K.

Esas No:2021/7459
Karar No:2021/7351

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/7459 E.  ,  2021/7351 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat, ceza vermekten vazgeçilmesi,
hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1)Sanık … hakkında katılan …’nu kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK‘nin 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının aynı Kanun’un 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil olup temyizinin mümkün olmadığı, sanık müdafii tarafından yapılan itiraz neticesinde Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin 21.11.2016 tarihli ve 2016/2759 D. iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilerek kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla, dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine için Yargıtay C**** *** TEVDİİNE,
2)Sanık … hakkında, katılan …’e yönelik ”Tehdit” suçundan verilen beraat kararı ile sanık … hakkında katılan …’na yönelik ”Hakaret” suçundan verilen ceza vermekten vazgeçilmesi kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanlar … ve … vekillerinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,

3)Sanıklar … ve … hakkında katılan …’i kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
a)Katılanın aşamalardaki beyanları, yaralanmasına ilişkin adli rapor ve dosya kapsamına göre, sanık …’nun katılanın yüzüne 5237 sayılı TCK‘nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan kalemle vurarak yaralanmasına neden olduğu olayda, üzerlerine atılı suçu fikir ve irade birliği içerisinde gerçekleştirdikleri kabul edilen sanıklar hakkında kurulan hükümlerde ek savunma hakkı verilerek TCK‘nin 86/3-e maddesine göre artırım yapılması, bulunan ceza miktarının 5 yılın altında kalması halinde TCK‘nin 87/1- son maddesine göre 5 yıla çıkarılması ve bundan sonra indirim maddelerinin uygulanması yerine, yazılı şekilde uygulama ile eksik cezalara hükmolunması,
b)Sanıklar hakkında kasıtlı suçtan verilen hapis cezasına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu olarak TCK‘nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına karar verilmemiş ise de, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile bazı kısımların iptal edilmesi hususu da dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … müdafii ile katılan … vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.