Youtube Vergilendirme ve Süreçte Ne yapılması Gerektiği

Youtube Vergilendirme ve Süreçte Ne yapılması Gerektiği

 
Son zamanlarda oldukça popüler olan Youtube platformu popülerliğinin yanında birçok youtuberin geçim kaynağı haline gelmiştir. Gelirin olduğu yerde gelir vergisinin de olduğu devlet düzenlerinde birçok youtuber geçmişteki kazançlarından dolayı vergiye tabii tutulmuş, gerek tecrübesizlik gerekse devlete düşen aydınlatma yükümlülüğünün ihlali neticesinde yüksek miktarlarda usulsuzlük cezası kesilmektedir.
Bu şekilde para kazanmakta olan içerik üreticilerinin, YouTube tarafından izlenme sayısı ve süresine göre kazandığı gelirler “Reklam Geliri” olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ister sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir “Reklam Geliri” olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki “Ticari Kazanç” hükümlerine tabi olmaktadır. Bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmış olup, söz konusu Karar ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.11.1.1. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi” başlıklı bölümünde; “….. Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır. İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. …..
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şahsınıza ait internet sitesi alanında yayınlanan reklamlardan dolayı Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyet kaydınız devam ettirilerek söz konusu gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, yurtdışında şahsi gelir vergisi ödemeniz halinde bu vergilerin ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi şartıyla, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu mümkün bulunmaktadır. Bu durumda Gelir Vergisi Kanunun 193. maddesinde ”

Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi;

Şarttır.” denilerek konsolosluklarda bunun tevsik edilmesine diğer bir tabirle belgeleme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak üzerinde durulması gereken şey vergi mükellefi youtuberların hiçbirini yurt dışında yaşamıyor olmasıdır. Bu durumda aynı tevsikin yurt içinde yapılabileceğini kabul etmek gerekir.

Makale henüz bitmemiş olup devamı daha sonra paylaşılacaktır.